Prace magisterskie

napisane i obronione pod kierunkiem Krzysztofa D. Szatrawskiego 1. Anna Górska: Wpływ baśni na rozwój sfery moralnej i emocjonalnej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 1996, ss.118.
 2. Elżbieta Skorupska: Wyobraźnia twórcza dzieci w II fazie młodszego wieku szkolnego w świetle pracy plastycznej i testu psychologicznego Cate Franck. Olsztyn 1996, ss.102.
 3. Bożena Ponikiewska: Rozbicie rodziny a przystosowanie dziecka do warunków szkolnych. Olsztyn 1996, ss. 106.
 4. Maria Wieczorek: Rola zajęć umuzykalniających w kształtowaniu procesów poznawczych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 1996, ss.95.
 5. Agnieszka Bruździńska: Baśń jako inspiracja twórczości plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 1996, ss.124.
 6. Anna Wiergowska: Wpływ poezji na kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 1996, ss. 92.
 7. Danuta Riemer: Metody przezwyciężania niepowodzeń szkolnych w ramach zajęć korekcyjno-dydaktycznych. Olsztyn 1996, ss.73.
 8. Barbara Czarnowska: Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów na lekcjach matematyki w klasie I. Olsztyn 1996, ss.124.
 9. Marzena Wojciechowska: Zapobieganie trudnościom ortograficznym w nauczaniu początkowym. Olsztyn 1996, ss.113.
 10. Wioletta Świerszczyńska: Inscenizacja jako źródło inspiracji opowiadań pisanych przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 1996, ss.162.
 11. Anna Pykało: Słuchanie muzyki w grupie dzieci sześcioletnich a metoda dobrego startu. Olsztyn 1997, ss.130.
 12. Bogusława Mikulska: Plastyka jako element integracji i korelacji przedmiotowej w nauczaniu początkowym. Olsztyn 1997, ss.145.
 13. Mirosława Wróblewska: Działalność artystyczna i wychowawcza Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna". Olsztyn 1997, ss.70.
 14. Bożena Banach: Kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka w nauczaniu początkowym. Olsztyn 1997, ss.106.
 15. Beata Gotowecka: Szkolne techniki plastyczne i ich wpływ na rozwój wyobraźni dziecka. Olsztyn 1997, ss.111.
 16. Beata Walendzik: Działalność dydaktyczna i wychowawcza Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu. Olsztyn 1997, ss.73.
 17. Lidia Sielawa: Działalność dydaktyczna i wychowawcza Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie. Olsztyn 1997, ss.114.
 18. Marzanna Płotka: Śpiew na lekcji muzyki jako czynnik kształtujący aktywność muzyczną dziecka. Olsztyn 1997, ss.89.
 19. Ewa Neubauer: Edukacja regionalna w Brusach. Olsztyn 1998, ss.112.
 20. Barbara Stankiewicz: Gry i zabawy jako element procesu nauczania matematyki w klasach młodszych. Olsztyn 1998, ss.137.
 21. Lucyna Pytka: Zajęcia muzyczno-ruchowe i ich wpływ na rozwój psychoruchowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Olsztyn 1998, ss.94.
 22. Ilona Kuczewska: Wpływ zajęć umuzykalniających na rozwój zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci sześcioletnich. Olsztyn 1998, ss.99.
 23. Danuta Żychowicz: Kontakt z przyrodą jako inspiracja twórczości plastycznej dzieci w klasach I-III. Olsztyn 1998, ss.88.
 24. Katarzyna Ulenberg: Techniki plastyczne i ich wpływ na rozwój zainteresowań plastycznych uczniów klas trzecich. Olsztyn 1998, ss.95.
 25. Grażyna Roszak: Ćwiczenia plastyczne usprawniające rozwój motoryczny a pokonywanie trudności w pisaniu. Olsztyn 1998, ss.134.
 26. Ewa Oleksiak: Wpływ programów telewizyjnych i filmów wideo na kształtowanie się sfery emocjonalnej dziecka. Olsztyn 1998, ss.66.
 27. Beata Wiśniewska: Działalność artystyczna i wychowawcza Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle" w latach 1961-1996. Olsztyn 1998, ss.86.
 28. Alicja Piłat: Rola instrumentów perkusyjnych w rozwijaniu aktywności muzycznej uczniów klas I-III. Olsztyn 1998, ss.85.
 29. Ligia Ewa Sienkiewicz: Wychowanie estetyczne w przedszkolu a rozwój osobowości dziecka. Olsztyn 1998, ss.68.
 30. Barbara Nierwińska: Kształcenie muzyczne w Gołdapi. Olsztyn 1999, ss.95.
 31. Małgorzata Lisiowska: Szkolnictwo muzyczne w Kole. Olsztyn 1999, ss.120.
 32. Grażyna Szematowicz: Ćwiczenia plastyczne jako element wspomagający terapię pedagogiczną. Olsztyn 1999, ss.70.
 33. Małgorzata Błaszkiewicz: Działalność Domu Dziecka w Gdańsku-Oruni w latach 1945-1998. Olsztyn 1999, ss.120.
 34. Alina Wiśniewska: Wycieczki jako element kształtujący świadomość ekologiczną dzieci 5-6 letnich. Olsztyn 1999, ss.135.
 35. Małgorzata Mironiuk: Metody rozwijania świadomości ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 1999, ss.153.
 36. Renata Mirosława Szulc: Wpływ telewizji na sferę emocjonalną dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Olsztyn 1999, ss. 79.
 37. Brygida Sudak: Rola zajęć świetlicowych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Olsztyn 1999, ss.108.
 38. Beata Dymarska: Techniki plastyczne w przedszkolu a rozwój wrażliwości estetycznej dziecka sześcioletniego. Olsztyn 1999, ss.67.
 39. Janina Gromadzka: Wpływ literatury dziecięcej na rozwój wyobraźni dziecka sześcioletniego. Olsztyn 1999, ss.119.
 40. Marzena Rożnowska: Wychowawcze i terapeutyczne funkcje tańca. Olsztyn 1999, ss.108.
 41. Małgorzata Abucewicz: Wpływ słuchania muzyki na preferencje muzyczne uczniów klas ósmych. Olsztyn 1999, ss.60.
 42. Miron Maciopa: Kultura muzyczna mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach w latach 1956-1998. Olsztyn 1999, ss.69.
 43. Małgorzata Jankiewicz:Instytucje muzyczne w Łomży. Olsztyn 1999, ss.86.
 44. Adriana Rutkowska: Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie w latach 1971-1998. Olsztyn 1999, ss.128.
 45. Izabela Tulska: Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Ignacego Paderewskiego w Malborku w latach 1972-1998. Olsztyn 1999, ss.88.
 46. Agnieszka Owczarek: Życie muzyczne Fromborka. Olsztyn 1999, ss.75.
 47. Danuta Rygielska: Działalność plastyczno-konstrukcyjna a przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki pisania. Olsztyn 2000, ss.110.
 48. Iwona Grzeszczyk: Przystosowanie do środowiska szkolnego dzieci z rodzin dotkniętych narkomanią. Olsztyn 2000, ss.93.
 49. Renata Lasowa: Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci sześcioletnich. Olsztyn 2000, ss.131.
 50. Mariola Jaskulska: Literatura dziecięca jako czynnik kształtujący ekspresję słowną sześciolatka. Olsztyn 2000, ss.77.
 51. Ewa Standarska: Wycieczki jako element wspomagający rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci sześcioletnich. Olsztyn 2000, ss.91.
 52. Marzena Jastrzębowska: Znaczenie filmów animowanych w rozwoju zainteresowań dzieci 5-6 letnich. Olsztyn 2000, ss.99.
 53. Katarzyna Haponiuk-Kułakowska: Zajęcia twórcze w przedszkolu a przygotowanie do nauki pisania. Olsztyn 2000, ss.117.
 54. Ewa Borkowska: Wartości wychowawcze i poznawcze czasopism dla dzieci na przykładzie Świerszczyka. Olsztyn 2000, ss.59.
 55. Beata Stopka: Muzyczne inspiracje twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2000, ss.75.
 56. Natalia Szymańska: Znaczenie i zakres oddziaływania różnych form przekazu w wychowaniu estetycznym. Olsztyn 2000, ss.87.
 57. Iwona Trojanowska: Środki masowego przekazu a folklor słowny dzieci sześcioletnich. Olsztyn 2000, ss.70.
 58. Irena Hryckiewicz: Rodzaje motywacji i ich wpływ na sukcesy i niepowodzenia w nauce języków obcych. Olsztyn 2000, ss. 60.
 59. Danuta Kurzyńska: Humor w literaturze dla dzieci i jego znaczenie w kształtowaniu postaw społecznych dziecka sześcioletniego. Olsztyn 2000, ss.82.
 60. Anna Agnieszka Konwicka: Edukacja techniczna a twórcza aktywność dzieci w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 2000, ss.107.
 61. Beata Milerska: Poznawcze i wychowawcze funkcje utworów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2000, ss.91.
 62. Danuta Zdunek: Integracja muzyki z innymi dziedzinami sztuki a rozwój uzdolnień muzycznych dzieci sześcioletnich. Olsztyn 2000, ss.69.
 63. Barbara Mikołajczyk: Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne dziecka. Olsztyn 2001, ss.95.
 64. Alicja Okorska: Wpływ baśni na kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci. Olsztyn 2001, ss.83.
 65. Maria Anna Jargiło: Inspirująca rola nauczyciela w rozwoju twórczości poetyckiej dzieci. Olsztyn 2001, ss.84.
 66. Jadwiga Popławska: Realizacja programu edukacji regionalnej na terenie gminy Rozogi. Olsztyn 2001, ss.85.
 67. Bogusław Kamiński: Bajka i baśń a rozwój zainteresowań artystycznych w młodszym wieku szkolnym. Olsztyn 2001, ss.74.
 68. Sebastian Anuszewski: Rola komputerów w rozwoju intelektualnym i moralnym młodzieży licealnej. Olsztyn 2001, ss.100.
 69. Krystyna Bohdanowicz: Telewizja a czas wolny dzieci wiejskich. Olsztyn 2001, ss.94.
 70. Jarosław Mroczek: Autorytet dowódcy-wychowawcy w opinii żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Olsztyn 2001, ss.85.
 71. Grażyna Machłajewska: Negatywne motywacje edukacyjne. Przyczyny i sposoby przezwyciężania. Olsztyn 2001, ss.120.
 72. Ewa Maziuk: Wpływ technik rysunkowych na rozwój sprawności manualnej dziecka. Olsztyn 2001, ss.88.
 73. Danuta Pisarek: Rola środowiska rodzinnego w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej (na przykładzie regionu oświatowego Świętajno). Olsztyn 2001, ss.91.
 74. Anna Badaj: Klasy wyrównawcze jako szansa edukacyjna dziecka. Olsztyn 2002, ss.69.
 75. Dominika Chyłkowska: Założenia a rzeczywistość systemu nauczania i oceniania w nauczaniu zintegrowanym. Olsztyn 2002, ss.92.
 76. Joanna Dudek: Znaczenie czasu wolnego w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Olsztyn 2002, ss.81.
 77. Katarzyna Laskowska: Wspomaganie rozwoju pojęć matematycznych u dzieci sześcioletnich w toku gier i zabaw dydaktycznych. Olsztyn 2002, ss.95.
 78. Aneta Piątkowska: Rola mediów w kształtowaniu się postaw moralnych młodzieży szkół ponadpodstawowych. Olsztyn 2002, ss.118.
 79. Ewa Podczaska: Wpływ bezrobocia na warunki socjalno-bytowe rodziny na przykładzie Gminy Zbójno. Olsztyn 2002, ss.79.
 80. Jadwiga Pyszniak: Wzorce osobowe a dobór pracowników w Telekomunikacji Polskiej S.A. Olsztyn 2002, ss.83.
 81. Agnieszka Sas: Zainteresowania i aspiracje młodzieży szkół średnich a wybór zawodu. Olsztyn 2002, ss.68.
 82. Iwona Turczyk: Kierowanie i organizacja pracy w pogotowiu opiekuńczym. Olsztyn 2002, ss.123.
 83. Joanna Zambrzycka: Świetlice karanowskie jako pomoc dzieciom z rodzin patologicznych na przykładzie Elbląga. Olsztyn 2002, ss.77.
 84. Emilia Włoch: Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. Olsztyn 2002, ss.97.
 85. Anna Marlena Konarzewska: Przemoc w szkole. Olsztyn 2002, ss.56.
 86. Tomasz Gadomski: Ilustracja w dziele filmowym. Rola dramatyczna i oddziaływanie emocjonalne. Olsztyn 2002, ss.81.
 87. Piotr Zdunek: Aktywność społeczna w warunkach pogranicza kultur na przykładzie Gminy Rozogi. Olsztyn 2002, ss.73.
 88. Anna Jaczek: Działalność artystyczna i wychowawcza Dziecięcego Zespołu Tanecznego "Radość" w Olsztynie. Olsztyn 2003, ss.87.
 89. Magdalena Staniszewska: Twórczość poetycka Leonarda Cohena. Olsztyn 2003, ss.80.
 90. Marlena Milewska: Dzieło jako świadectwo osobistych dramatów artysty na podstawie twórczości Vincenta Van Gogha. Olsztyn 2003, ss.113.
 91. Marta Karczewska: Działalność dydaktyczna i artystyczna Studium Aktorskiego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Olsztyn 2003, ss.86.
 92. Krzysztof Żukowski: Inspiracje muzyką artystyczną i awangardową w muzyce rockowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Olsztyn 2003, ss.81.
 93. Anna Pikielska: Pedagogiczne aspekty oddziaływania reklamy na dzieci i młodzież. Olsztyn 2003, ss.66.
 94. Monika Markowska: Transformacje obrazu Szatana w kulturze polskiej. Od ludowych wizerunków diabła do współczesnych wyobrażeń uosobionego zła. Olsztyn 2003, ss.114.
 95. Paulina Orłowska: Filmowe obrazy alkoholizmu. Społeczne i osobiste uwarunkowania choroby alkoholowej na podstawie wybranych dzieł kinematografii polskiej i światowej. Olsztyn 2003, ss.94.
 96. Wojciech Mioduszewski: Internet w dydaktyce szkoły średniej. Edukacyjne aspekty zastosowań Internetu w II LO w Olsztynie. Olsztyn 2003, ss.100.
 97. Estera Pańczak: Poetycki obraz żydowskiego miasteczka. Rzeczywistość szteteł w pieśniach i poezji Mordechaja Gebirtiga. Olsztyn 2003, ss.110.
 98. Malwina Kamińska: Filozofia ucieczki u Jerzego Kosińskiego. Dramatyczne związki twórczości i losów pisarza. Olsztyn 2003, ss.124.
 99. Magdalena Monika Freigin: Metamorfozy lęku w wybranych filmach Romana Polańskiego. Olsztyn 2003, ss.71.
 100. Aneta Pawelczyk: Motywacja uczestnictwa młodzieży w nieprofesjonalnym ruchu muzycznym. Olsztyn 2003, ss.105.
 101. Katarzyna Kamińska: Kontekst społeczny i walory artystyczne graffiti w Polsce. Olsztyn 2004, ss.110.
 102. Marta Kobus: Zjawisko stresu oraz kultura psychologiczna studentów UWM. Olsztyn 2004, ss.95.
 103. Agnieszka Gotman: Znaczenie twórczości artystycznej w rozwoju emocjonalnym młodzieży. Olsztyn 2004, ss.103.
 104. Piotr Hryniawski: Relacje młodzieży polskiej i ukraińskiej na przykładzie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Olsztyn 2005, ss.118.
 105. Beata Sobina: Społeczny i kulturowy kontekst decyzji o podejmowaniu dodatkowej nauki języków obcych. Olsztyn 2005, ss.96.
 106. Edward Kluczenko: Kultura muzyczna Biskupca w latach 1989-2004. Olsztyn 2005, ss.108.
 107. Katarzyna Bieńkowska: Kulturowe tło i społeczna ocena narkomanii. Olsztyn 2005, ss.102.
 108. Sławomir Czarnecki: Animatorska działalność kwidzyńskich organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia "Eko-inicjatywa" w Kwidzynie. Olsztyn 2005, ss.116.
 109. Lucyna Jaczewska: Profilaktyka zdrowotna w okresie przemian ustrojowych na przykładzie działalności NZOP "MEDJAL" w Olsztynie. Olsztyn 2005, ss.104.
 110. Sylwia Grygoruk: Filmowe obrazy kary śmierci i ich wpływ na kształtowanie opinii społecznej. Olsztyn 2005, ss.80.
 111. Alicja Ostaszewska: Życie muzyczne Szczytna w latach 1989-2004. Olsztyn 2005, ss.160.
 112. Katarzyna Mohr: Tradycja śpiewów synagogalnych w twórczości kompozytorów współczesnych. Olsztyn 2005, ss.78.
 113. Małgorzata Małachowska: Kulturotwórcza i społeczna działalność pracowni plastycznej Osiedlowego Klubu Kultury "Na Górce" w Olsztynie. Olsztyn 2005, ss.82.
 114. Robert Milkowski: Wikliniarstwo jako forma ergoterapii u ludzi z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi. Olsztyn 2005, ss.61.
 115. Agnieszka Markanicz: Pedagogiczna rola muzyki na przykładzie działalności artystycznej i społecznej chóru Redemptoris Mater z Torunia. Olsztyn 2005, ss.84.
 116. Dorota Suliga: Działalność artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca "Pompadryty". Olsztyn 2005, ss.89.
 117. Renata Ferens-Paszkiewicz: Znaczenie amatorskiego uprawiania sztuki na przykładzie działalności Klubu Plastyka Amatora w Ostródzie. Olsztyn 2005, ss.108.
 118. Ewa Czaplejewicz: Tolerancja i ksenofobia w wybranych dziełach literatury polskiej. Olsztyn 2005, ss.94.
 119. Izabela Freestone: Kultura muzyczna Omanu a współczesna kultura popularna i globalne przemiany cywilizacyjne. Olsztyn 2005, ss.139.
 120. Ewa Wesołowska: Instytucjonalne i społeczne formy upowszechniania kultury w Sztumie. Olsztyn 2005, ss.119.
 121. Katarzyna Szafran: Animatorska i społeczna działalność Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim w latach 1945-2005. Olsztyn 2005, ss.93.
 122. Marta Krupiczowicz: Działalność kulturotwórcza Bartoszyckiego Domu Kultury w latach 1995-2004. Olsztyn 2005, ss.90.
 123. Katarzyna Brzozowska: Edukacja szkolna a zainteresowania muzyczne młodzieży na podstawie badań szkół malborskich. Olsztyn 2005, ss.95.
 124. Joanna Biedka: Stres zawodowy u funkcjonariuszy służb więziennych. Olsztyn 2005, ss.73.
 125. Ewa Lipowska: Utwory literackie Janusza Korczaka w kontekście jego poglądów pedagogicznych. Olsztyn 2005, ss.82.
 126. Agnieszka Osowska: Działalność i formy pracy Stowarzyszenia Sprawni inaczej w Nowym Dworze Gdańskim. Olsztyn 2005, ss.83.
 127. Krzysztof Romaniuk: Działalność artystyczna i pedagogiczna Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Olsztyn 2005, ss.98.
 128. Piotr Chać: Sekcja perkusji w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Olsztyn 2005, ss.97.
 129. Małgorzata Karaźniewicz: Działalność artystyczna Chóru Kameralnego Cantata w Elblągu. Olsztyn 2005, ss.101.
 130. Michał Wróblewski: Polsko-niemieckie przedsięwzięcia artystyczne na przykładzie współpracy chórów Camerata i St.Hubertus. Olsztyn 2005, ss.81.
 131. Piotr Zapadka: Odmiany gatunkowe i cechy formalne polskiego teatru muzycznego. Olsztyn 2005, ss.77.
 132. Łukasz Bogusław Buraczek: Działalność kulturotwórcza Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Olsztyn 2005, ss.84.
 133. Agnieszka Bałdyga: Działalność kulturalno-oświatowa w zakładzie penitencjarnym jako metoda oddziaływania resocjalizacyjnego. Olsztyn 2005, ss.110.
 134. Monika Podsiadła: Elementy kultury amerykańskiej w świadomości młodzieży. Olsztyn 2006, ss.101.
 135. Ewa Tarkowska: Kulturowe i środowiskowe uwarunkowania marzeń dzieci sześcioletnich. Olsztyn 2006, ss.88.
 136. Magdalena Szóstakiewicz: Obraz kultury studenckiej Olsztyna w prasie akademickiej. Olsztyn 2006, ss.110.
 137. Dominika Szczepańska: Tożsamość kulturowa w twórczości eseistyczno-reporterskiej Ryszarda Kapuścińskiego. Olsztyn 2006, ss.116.
 138. Monika Woźnikowska: Opinie młodzieży szkolnej na temat sekt. Olsztyn 2006, ss.110.
 139. Monika Rzeźnik: Aktywność ruchowa w życiu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Olsztyn 2006, ss.82.
 140. Izabela Wysocka: Płeć - media - kultura. Stereotypy płci a samoidentyfikacja młodych kobiet. Olsztyn 2006, ss.162.
 141. Bogusława Rydzewska: Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych w działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie. Olsztyn 2006, ss.82.
 142. Katarzyna Przybyłek: Komunikacyjny i estetyczny kontekst graffiti. Olsztyn 2006, ss.121.
 143. Agnieszka Sobieralska: Dokumentalne i artystyczne świadectwa Zagłady w literaturze polskiej. Olsztyn 2006, ss.140.
 144. Marta Miłaszewska: Warmińska kultura ludowa i jej współczesne kontynuacje. Olsztyn 2006, ss.93.
 145. Barbara Wasiluk: Kulturotwórcza i wychowawcza rola "Zorki" w środowisku dzieci pochodzenia białoruskiego. Olsztyn 2006, ss.98.
 146. Katarzyna Pawliczak: Obrazy alkoholizmu i współuzależnienia we współczesnych przekazach telewizyjnych. Olsztyn 2006, ss.72.
 147. Daria Sawicka: Festiwal w Jarocinie i polski punk rock wobec rzeczywistości społecznej lat osiemdziesiątych w Polsce. Olsztyn 2006, ss.114.
 148. Marzena Szarkiel: Olsztyńska scena rockowa w latach 1995-2005 - znaczenie społeczne i wartości artystyczne. Olsztyn 2006, ss.87.
 149. Wojciech Spychała: Akcja Wisła oraz odbudowa życia społeczno-kulturalnego mniejszości ukraińskiej w świetle wspomnień i dokumentów. Olsztyn 2007, ss.112.
 150. Krzysztof Łagowski: Kulturystyka w środowisku młodzieży olsztyńskiej. Olsztyn 2007, ss.114.
 151. Małgorzata Sadowska: Internet jako pole i narzędzie działań twórczych. Olsztyn 2007, ss.86.
 152. Magda Wojtkowska: Ruch ciała w emisji głosu na przykładzie metody wokalnej Marcina Wawruka. Olsztyn 2007, ss.126.
 153. Tomasz Drzycimski: Działalność Katolickiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży a przeciwdziałanie patologiom społecznym. Olsztyn 2007, ss.64.
 154. Julita Hajduk: Emocje i ich znaczenie w muzyce. Olsztyn 2007, ss.98.
 155. Ewa Kicmaniuk: Przemiany obyczajowości seksualnej współczesnej młodzieży. Olsztyn 2007, ss.97.
 156. Izabela Sitarz: Rosja i jej mieszkańcy w wyobrażeniach uczniów szkół podstawowych. Olsztyn 2007, ss.126.
 157. Łukasz Szydłowski: Stosunek młodzieży do zasadniczej służby wojskowej a kształtowanie postaw patriotycznych żołnierzy. Olsztyn 2007, ss.81.
 158. Izabela Tomkowska: Sytuacja kobiety samotnej w społeczeństwie małomiasteczkowym na przykładzie miasta Braniewa. Olsztyn 2007, ss.99.
 159. Anna Dąbrowska: Rola choreoterapii w społecznym funkcjonowaniu człowieka. Olsztyn 2007, ss.96.
 160. Justyna Mikulska: Kultura białoruska w świadomości uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim. Olsztyn 2007, ss.109.
 161. Agnieszka Krajewska: Terapeutyczne znaczenie barw i elementów graficznych na przykładzie autorskiej koncepcji otoczenia plastycznego osób głąboko i znacznie upośledzonych. Olsztyn 2007, ss.120.
 162. Emilia Kosacka: Kulturowe tło homofobii w kontekście indywidualnym i społecznym. Olsztyn 2007, ss.72.
 163. Monika Rudowska: Rozwój osobowości i świadomości w kształceniu tancerzy na przykładzie Teatru Tańca TeDeTe. Olsztyn 2007, ss.123.
 164. Katarzyna Rutkowska: Proces edukacyjny w projekcie teatralnym "Tu i Teraz" a praca nad sobą. Olsztyn 2007, ss.100.
 165. Aneta Sikora: Taniec współczesny i jego znaczenie w rozwoju młodzieży. Olsztyn 2007, ss.83.
 166. Ewa Maja Mostył: Piotr Galiński - tancerz, choreograf, prekursor tańca jazzowego w Polsce. Olsztyn 2007, ss.126.
 167. Izabela Goceł: Współczesna kinematografia rosyjska wobec przemian społecznych i politycznych. Olsztyn 2007, ss.83.
 168. Iwona Burgraff: Tolerancja z punktu widzenia mediów. Ogólnopolska prasa, radio i telewizja wobec mniejszości. Olsztyn 2007, ss.87.
 169. Lucyna Trzonkowska: Mazurskie tradycje ludowe w świadomości mieszkańców wsi powiatu piskiego. Olsztyn 2007, ss.75.
 170. Krzysztof Mroczek: Tradycje kaszubskie w ruchu społeczno-kulturalnym gminy Żukowo. Olsztyn 2007, ss.92.
 171. Ewelina Ramona Koss: Stereotypy kobiecości i męskości a płeć kulturowa we współczesnym kinie polskim i światowym. Olsztyn 2007, ss.103.
 172. Arkadiusz Borawski: Kulturotwórcza działalność Stowarzyszenia Romów Olsztyńskich Hitano. Olsztyn 2007, ss.105.
 173. Agnieszka Krasowska: Działalność animacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku na przykładzie UTW w Olsztynie. Olsztyn 2007, ss.80.
 174. Anna Rusowicz: Kino niezależne w Polsce. Recepcja kina niezależnego w środowisku młodzieży akademickiej. Olsztyn 2007, ss.91.
 175. Anna Malarewicz: Ideologia ruchu depeszowców w kontekście społecznym i kulturowym. Olsztyn 2007, ss.126.
 176. Krzysztof Bugalski: Tradycje oświatowe miasta Braniewa. Olsztyn 2007, ss.125.
 177. Małgorzata Jolanta Fabisiak: Pogranicze kultur a edukacja regionalna w przedszkolu. Olsztyn 2008, ss.118.
 178. Łukasz Kochan: System ochrony pożarowej Powiatu i Ziemi Braniewskiej. Organizacja, cele statutowe i aspekt społeczno-kulturowy działalności straży pożarnej. Olsztyn 2008, ss.120.
 179. Danuta Kozaczuk: Tożsamość kulturowa osób przybyłych do Braniewa po II wojnie światowej. Olsztyn 2008, ss.104.
 180. Michał Chwirot: Rodziny żołnierzy zawodowych jako środowisko wychowawcze. Olsztyn 2008, ss.76.
 181. Anna Kosznik: Udział mediów elektronicznych w procesie tworzenia systemów wartości moralnych młodzieży. Olsztyn 2008, ss.108.
 182. Małgorzata Limanowska: Bajka i baśń a proces kształtowania osobowości. Olsztyn 2008, ss.109.
 183. Agata Madziewicz: Autorytet wychowawcy a skuteczność oddziaływań wychowawczych w Domu Dziecka we Fromborku. Olsztyn 2008, ss.92.
 184. Marta Mroczek: Związki partnerskie, preferencje i mechanizmy przejmowania modeli. Olsztyn 2008, ss.149.
 185. Sylwia Stepnowska: W służbie kultury ziemi braniewskiej - działalność społeczno-kulturalna Heleny Tyszkiewicz. Olsztyn 2008, ss.143.
 186. Anna Romanowska: Książka mówiona w kontekście motywacji i uwarunkowań czytelniczych. Olsztyn 2008, ss.80.
 187. Anna Ostrowska: Terapeutyczne i animatorskie aspekty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Olsztyn 2008, ss.98.
 188. Katarzyna Małgorzata Brzuziewska: Animacja społeczno-kulturalna w środowisku osób bezrobotnych - stan i potrzeby. Olsztyn 2008, ss.109.
 189. Grażyna Iwaszko: Współpraca rodziców ze szkołą a proces wychowania dzieci i młodzieży. Olsztyn 2008, ss.115.
 190. Marta Trzcina: Kulturotwórcza i społeczna działalność Zespołu Śpiewaczego "Reszelanie". Olsztyn 2008, ss.83.
 191. Dawid Bednarski: Świat wartości Walta Disneya. Olsztyn 2008, ss.116.
 192. Anna Klimek: Działalność Automobilklubu Nowomiejskiego w perspektywie społecznej i kulturowej. Olsztyn 2008, ss.63.
 193. Anna Przybysz: Arteterapeutyczny model rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Olsztyn 2008, ss.103.
 194. Irena Kurpis: Adaptacje muzyki poważnej w jazzie polskim. Olsztyn 2008, ss.87.
 195. Agnieszka Daniszewska: Zjawisko tatuażu w kontekście społeczno-kulturowym. Olsztyn 2008, ss.96.
 196. Katarzyna Zakrzewska: Olimpiady Specjalne a problem rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Olsztyn 2008, ss.93.
 197. Kamil Gorzkowski: Animatorska działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie. Olsztyn 2008, ss.95.
 198. Łukasz Fijałkowski: Punk rock jako bunt wobec kultury masowej. Olsztyn 2009, ss.80.
 199. Katarzyna Bronhard: Wizerunek rodziny w mediach i jego oddziaływanie społeczne. Olsztyn 2009, ss.139.
 200. Marek Janicki: Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie w latach 1989-2008. Olsztyn 2009, ss.113.
 201. Anna Szulc: Wychowanie do wartości moralnych w edukacji przedszkolnej. Olsztyn 2011, ss.92.
 202. Magdalena Waga: Nauczanie przedsiębiorczości a rozwój kreatywności. Olsztyn 2011, ss.106.
 203. Justyna Alina Bełza: Zabawa w życiu i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2011, ss.105.
 204. Katarzyna Jarzynka: Wizja szczęścia w małżeństwie na podstawie badań. Olsztyn 2011, ss.80.
 205. Iwona Kaczmarczyk: Czynniki stymulujące i hamujące rozwój dziecka sześcioletniego w środowisku rodzinnym. Olsztyn 2011, ss.101.
 206. Katarzyna Kozłowska: Gry komputerowe a wzmacnianie skłonności do agresji. Olsztyn 2011, ss.101.
 207. Anna Macias: Rozwój kultury Lidzbarka Warmińskiego po II wojnie światowej. Olsztyn 2011, ss.82.
 208. Ewa Milewska: Kształtowanie zainteresowań uczniów edukacji wczesnoszkolnej bajkami i baśniami. Olsztyn 2011, ss.73.
 209. Katarzyna Piotrowska: Wartości i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół gimnazjalnych. Olsztyn 2011, ss.107.
 210. Elżbieta Płocharska: Transmisja zachowań agresywnych wśród starszej młodzieży gimnazjalnej. Olsztyn 2011, ss.100.
 211. Anna Taradejna: Promocja kultury ludowej w Myszyńcu w latach 2004-2010. Olsztyn 2011, ss.79.
 212. Monika Bytner: Autorytet wychowawcy a skuteczność jego oddziaływań w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Olsztyn 2011, ss.81.
 213. Katarzyna Bartkowska: Proces podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez maturzystów. Olsztyn 2012, ss.99.
 214. Karolina Natalia Danelczyk: Zjawisko manipulacji w komunikacji interpersonalnej oraz jej wpływ na odbiorców. Olsztyn 2012, ss.101.
 215. Krzysztof Gęsicki: Zawodowe aspiracje, motywacje i oczekiwania studentów kierunku Pedagogika Szkolna z Przedsiębiorczością. Olsztyn 2012, ss.100.
 216. Monika Harasim: Motywacja sportowa i sposoby jej kształtowania. Olsztyn 2012, ss.81.
 217. Izabela Anna Futerska: Wizerunek ojca we współczesnej rodzinie. Olsztyn 2012, ss.101.
 218. Małgorzata Nasiadka: Jakość życia młodych ludzi na emigracji na przykładzie Anglii. Olsztyn 2012, ss.81.
 219. Anna Marcińczyk: Aktywność zawodowa kobiet a relacje rodzinne. Olsztyn 2012, ss.88.
 220. Mateusz Samuła: Wpływ nauczyciela na kształtowanie się motywacji do nauki. Olsztyn 2012, ss.64.
 221. Ewa Joanna Jędrzejewska: Oddziaływania motywacyjne w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Olsztyn 2012, ss.118.
 222. Agata Cicha-Banaś: Rodzina a aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży w okresie dojrzewania. Olsztyn 2012, ss.121.
 223. Iwona Martyna Jankowska: Postawy społeczne wobec homoseksualizmu i osób o orientacji homoseksualnej. Olsztyn 2012, ss.87.
 224. Marta Makarzec: Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pedagogów. Olsztyn 2012, ss.89.
 225. Izabela Terteń: Wpływ telewizji na uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Olsztyn 2012, ss.77.
 226. Aneta Ebing: Organizacja czasu wolnego dziecka w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2013, ss.88.
 227. Wioleta Kaczmarska: Losy osobiste i zawodowe migrantów polskich. Olsztyn 2013, ss.77.
 228. Ilona Danuta Kowalska: Aktywność i formy spędzania czasu wolnego osób starszych. Olsztyn 2013, ss.90.
 229. Anna Mucha: Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego. Olsztyn 2013, ss.72.
 230. Agnieszka Maria Pniewska: Kacze Bagno - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych: Edukacja nieformalana i działalność kulturotwórcza. Olsztyn 2013, ss.93.
 231. Monika Seweryniak: Działalność pedagogiczna i animatorska Ryszarda Bitowta. Olsztyn 2013, ss.71.
 232. Justyna Wasik: Przemoc i agresja wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Olsztyn 2013, ss.70.
 233. Natalia Marta Żuralska: Aspekty społeczne dziennikarstwa lokalnego na przykładzie Kuriera Regionu Iławskiego. Olsztyn 2013, ss.78.
 234. Karolina Anna Klimczak: Niedostosowanie społeczne młodzieży na podstawie badań w szkołach ponadgimnazjalnych w Bartoszycach. Olsztyn 2013, ss.62.
 235. Ewa Korzeniewska: Rozpoznawalność marki i jej wpływ na wybory konsumenckie młodzieży na przykładzie salonu House w Olsztynie. Olsztyn 2013, ss.89.
 236. Małgorzata Miklaszewska: Reklama i świadomość marki a wybory konsumenckie. Olsztyn 2013, ss.80.
 237. Marta Wałuto: Działalność artystyczna i metody aktywizujące w resocjalizacji młodzieży w instytucjonalnych formach pomocy. Olsztyn 2013, ss.90.


 

Prace licencjackie

napisane i obronione pod kierunkiem Krzysztofa D. Szatrawskiego 1. Katarzyna Rózio: Czas wolny w życiu uczniów szkół średnich na podstawie badań przeprowadzonych na uczniach klas III. Olsztyn 2008, ss.73.
 2. Sylwia Załęska: Patriotyzm i tożsamość narodowa młodzieży na podstawie badań klas I i III liceum w Grajewie. Olsztyn 2008, ss.88.
 3. Wojciech Budnik: Formy pomocy dziecku i rodzinie na przykładzie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Diecezji Ełckiej. Olsztyn 2008, ss.93.
 4. Katarzyna Chmielewska: Internet w życiu młodego człowieka - znaczenie i konsekwencje. Olsztyn 2008, ss.75.
 5. Katarzyna Kanclerz: Przemoc i agresja wśród młodzieży gimnazjalnej. Olsztyn 2008, ss.95.
 6. Maryla Hermanowicz: Wpływ alkoholizmu rodziców na życie ich dzieci. Olsztyn 2008, ss.92.
 7. Łukasz Korzeniewski: Sytuacja życiowa osób z uszkodzeniami słuchu zamieszkałych w powiecie ełckim. Olsztyn 2008, ss.65.
 8. Karol Paszkowski: Tolerancja wśród młodzieży na podstawie badań klas II w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku. Olsztyn 2008, ss.78.
 9. Aneta Rakus: Stosunek młodzieży do śmierci w kontekście kultury popularnej. Olsztyn 2008, ss.97.
 10. Ewelina Rutka: "Ogród Wyobraźni" - ełcki zespół rocka progresywnego. Olsztyn 2008, ss.118.
 11. Agnieszka Chudzińska: Zdrada jako efekt dezintegracji rodziny. Olsztyn 2008, ss.76.
 12. Agnieszka Jankowska: Znaczenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w życiu młodzieży. Olsztyn 2008, ss.81.
 13. Agnieszka Jasionowska: Działalność pedagogiczna i społeczna Bursy Szkolnej w Suwałkach. Olsztyn 2008, ss.102.
 14. Magdalena Podbiełło: Alkoholizm w opiniach młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 1 w Ełku. Olsztyn 2008, ss.72.
 15. Kamila Skorupa: Rola zainteresowań wychowaniem fizycznym, sportem i rekreacją młodzieży z powiatu ełckiego. Olsztyn 2008, ss.70.
 16. Katarzyna Kozłowska: Formy opieki nad osobami starszymi i ich realizacja na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Olsztyn 2008, ss.87.
 17. Anna Bubienko: Literatura dziecięca a rozwój wyobraźni dziecka sześcioletniego. Olsztyn 2009, ss.82.
 18. Justyna Kończyk: Świadomość zagrożeń związanych z alkoholizmem a wiedza młodzieży licealnej. Olsztyn 2009, ss.74.
 19. Agnieszka Łask: Działalność animacyjna Ełckiego Centrum Kultury. Olsztyn 2009, ss.85.
 20. Kamil Pieńczykowski: Problem alkoholowy w opiniach studentów. Olsztyn 2009, ss.61.
 21. Natalia Rynkowska: Internet i gry komputerowe w życiu ucznia. Olsztyn 2009, ss.71.
 22. Agnieszka Sawicka: Telewizja a kształtowanie się wyobraźni plastycznej dziecka. Olsztyn 2009, ss.102.
 23. Magdalena Wierzbicka: Alkoholizm jako przyczyna destrukcji życia rodzinnego. Olsztyn 2009, ss.73.
 24. Ewa Żach: Kulturowe i społeczne źródła narkomanii wśród młodzieży. Olsztyn 2009, ss.76.
 25. Izabela Żukowska: Czas wolny w życiu młodzieży klas IV-VI. Olsztyn 2009, ss.84.
 26. Magdalena Biedrzycka: Relacje w grupie rówieśniczej a rozwój dziecka sześcioletniego. Olsztyn 2009, ss.78.
 27. Aleksandra Gadomska: Rola zajęć świetlicowych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Olsztyn 2009, ss.66.
 28. Anna Agnieszka Kondratowicz: Działalność Oratorium Salezjańskiego. Olsztyn 2009, ss.85.
 29. Grzegorz Krupa: Wizerunek subkultury hip-hop'owej. Olsztyn 2009, ss.67.
 30. Łukasz Kuszyński: Postawy społeczne wobec prostytucji kobiet. Olsztyn 2009, ss.82.
 31. Kinga Milewska: Wspierająca rola rodziny a osiągnięcia szkolne uczniów. Olsztyn 2009, ss.95.
 32. Sławomir Sadowski: Rodzina jako instytucja kształtująca rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2009, ss.70.
 33. Tamara Sosnowska: Manipulacja w reklamie w opiniach dzieci i młodzieży. Olsztyn 2009, ss.77.
 34. Karolina Szałaj: Stereotypy płci w reklamie w opiniach młodzieży. Olsztyn 2009, ss.89.
 35. Anna Zofia Wiszowata: Pozycja kobiety wobec rodzinnej przemocy psychicznej. Olsztyn 2009, ss.82.
 36. Dorota Bartołd: Wychowanie przedszkolne a procesy rozwojowe dziecka trzyletniego. Olsztyn 2010, ss.81.
 37. Kamila Górska: Narkotyki w kulturze młodzieży szkół średnich na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół w Lubawie. Olsztyn 2010, ss.88.
 38. Cezary Hermanowicz: Uzależnienie od Internetu jako problem współczesnego społeczeństwa. Olsztyn 2010, ss.56.
 39. Anna Maja Kopcych: Problemy wychowawcze w rodzinie dotkniętej bezrobociem. Olsztyn 2010, ss.76.
 40. Marlena Lisowska: Reklama jako czynnik kształtujący postawy konsumpcyjne dzieci. Olsztyn 2010, ss.73.
 41. Ewelina Polkowska: Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum Nr 3 w Ełku. Olsztyn 2010, ss.77.
 42. Robert Zawadzki: Narkomania młodzieży a oddziaływania środowiskowe. Olsztyn 2010, ss.83.
 43. Natalia Anna Dobies: Reklamy telewizyjne a rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2010, ss.55.
 44. Emilia Łapiejko: Rozwój młodzieży w kontekście kultury masowej. Olsztyn 2010, ss.84.
 45. Tomasz Kulczyk: Zachowania patologiczne dzieci i młodzieży jako wynik agresji i przemocy. Olsztyn 2010, ss.75.
 46. Paulina Kosmala: Chłód emocjonalny w domu rodzinnym. Olsztyn 2010, ss.74.
 47. Krzysztof Kostrezewa: Uzależnienia od mediów elektronicznych jako patologia społeczna. Olsztyn 2010, ss.68.
 48. Magdalena Marcinkiewicz: Zjawisko narkomanii w świadomości młodzieży akademickiej. Olsztyn 2010, ss.84.
 49. Patrycja Zyskowska: Wychowanie w rodzinie niepełnej a postawy społeczne i aspiracje życiowe młodzieży. Olsztyn 2010, ss.81.
 50. Agnieszka Kołyszko: Agresja wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Orzyszu. Olsztyn 2010, ss.72.
 51. Ewelina Lejk: Zabawy w przedszkolu a rozwój dziecka pięcioletniego. Olsztyn 2010, ss.73.
 52. Agnieszka Kwiatkowska: Rozwój emocjonalny dziecka a doświadczenie przemocy w rodzinie. Olsztyn 2010, ss.54.
 53. Edyta Kurzac: Skuteczność przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu. Olsztyn 2010, ss.58.
 54. Magdalena Łabiszewska: Próby przełamywania barier w rozwoju emocjonalnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Olsztyn 2010, ss.54.
 55. Joanna Wojciechowska: Wpływ rodziców na dobór programów i częstotliwość oglądania telewizji przez dzieci. Olsztyn 2010, ss.49.
 56. Katarzyna Kobus: Relacje dziadków i rodziców a wychowanie dziecka. Olsztyn 2010, ss.58.
 57. Marlena Kołnacka: Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu a zachowania młodzieży. Olsztyn 2010, ss.64.
 58. Joanna Stefańska: Postęp technologiczny a metody nauczania języków obcych. Olsztyn 2010, ss.73.
 59. Sylwia Szymańska: Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. Olsztyn 2010, ss.68.
 60. Sylwia Abramczyk: Społeczno-kulturowe podłoże stosunku młodzieży wiejskiej do alkoholu. Olsztyn 2010, ss.73.
 61. Jolanta Depczyńska: Uzależnienia od niechemicznych środków psychoaktywnych w świadomości dzieci szkół podstawowych. Olsztyn 2010, ss.91.
 62. Anna Akus: Praca z dziećmi z zespołem ADHD a przystosowanie do warunków szkolnych. Olsztyn 2011, ss.79.
 63. Monika Anisiejko: Pamięć zbiorowa jako obszar oddziaływań animacji społeczno-kulturalnej. Na podstawie działalności Stowarzyszenia Tratwa w Rożyńsku. Olsztyn 2011, ss.81.
 64. Emilia Król: Środowisko a przestępczość nieletnich. Olsztyn 2011, ss.102.
 65. Alicja Małgorzata Królikowska: Jakość życia i problemy ludzi starszych. Olsztyn 2011, ss.86.
 66. Bożena Niecikowska: Funkcjonowanie i uwarunkowania społeczne osób niepełnosprawnych wzrokowo. Olsztyn 2011, ss.81.
 67. Katarzyna Pejcz: Rozwijanie zainteresowań a praca z dzieckiem zdolnym. Olsztyn 2011, ss.49.
 68. Beata Podbielska: Dysleksja jako przyczyna niepowodzeń szkolnych. Olsztyn 2011, ss.93.
 69. Magdalena Dorzynkiewicz: Antykoncepcja w opiniach młodych Polek. Olsztyn 2011, ss.60.
 70. Marlena Dorota Drużba: Reklama i manipulacja w świadomości młodzieży gimnazjalnej. Olsztyn 2011, ss.88.
 71. Paulina Lachowicz: Proces kształtowania osobowości dziecka a jego socjalizacja. Olsztyn 2011, ss.91.
 72. Dorota Sylwia Lubert: Znaczenie zabaw w rozwoju dziecka. Olsztyn 2011, ss.89.
 73. Nina Mgłosiek: Świadomość dietetyczna a samoocena młodzieży gimnazjalnej. Olsztyn 2011, ss.80.
 74. Aleksandra Pastewka: Rola matki we współczesnej rodzinie. Olsztyn 2011, ss.93.
 75. Iwona Piasecka: Odkrywanie kultury żydowskiej we współczesnej Polsce. Olsztyn 2011, ss.63.
 76. Anna Beata Brzostowska: Zjawisko jedynactwa a funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym. Olsztyn 2011, ss.72.
 77. Joanna Izabela Dobrydnio: Środowisko wychowawcze i grupa rówieśnicza a przestępczość nieletnich. Olsztyn 2011, ss.64.
 78. Ewelina Eksterowicz: Rodzina jako środowisko wychowawcze w opiniach młodzieży. Olsztyn 2011, ss.84.
 79. Ewa Jaroś: Bajka i baśń w zabawach świetlicowych a twórcza aktywność dziecka. Olsztyn 2011, ss.75.
 80. Patrycja Kiszkorno: Związki kohabitacyjne w opiniach studentów. Olsztyn 2011, ss.62.
 81. Judyta Kończyk: Doświadczenie agresji i przemocy w środowisku szkolnym. Olsztyn 2011, ss.75.
 82. Izabela Rokosz: Rola bajki w rozwoju dziecka. Olsztyn 2011, ss.63.
 83. Marta Bratke: Wychowawcze konsekwencje współpracy rodziców z przedszkolem. Olsztyn 2011, ss.66.
 84. Jolanta Krajnik: Rola rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Olsztyn 2011, ss.78.
 85. Paulina Napiórkowska: Rozwój dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym, jego relacje z rodziną i środowiskiem szkolnym. Olsztyn 2011, ss.64.
 86. Ewa Edyta Polak: Autorytet nauczyciela w środowisku szkolnym. Olsztyn 2011, ss. 81.
 87. Adrian Maciej Kusaj: Cele i zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Olsztyn 2011, ss. 60.
 88. Marta Babowicz: Przejawy agresji wśród młodzieży gimnazjalnej i formy jej zapobiegania. Olsztyn 2011, ss. 70.
 89. Teresa Łochowska: Wychowanie bezstresowe a osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Olsztyn 2011, ss. 70.
 90. Beata Wyrwas: Narkotyzowanie się jako styl życia młodzieży szkolnej. Olsztyn 2011, ss. 58.
 91. Iwona Grygo: Współpraca rodziców z przedszkolem a rozwój społeczny dziecka. Olsztyn 2011, ss. 53.
 92. Marlena Markowska: Alkohol w kulturze młodzieżowej. Olsztyn 2011, ss. 59.
 93. Ewa Osińska: Działalność Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Ełk" a postawy młodzieży wobec kultury ludowej. Olsztyn 2011, ss. 78.
 94. Dorota Sztachańska: Świadomość norm etyki zawodowej wśród nauczycieli-wychowawców. Olsztyn 2011, ss. 63.
 95. Katarzyna Wysocka: Mechanizmy przekazywania agresji w grupie przedszkolnej. Olsztyn 2011, ss. 56.
 96. Katarzyna Ołdakowska: Sytuacja dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą. Olsztyn 2011, ss. 62.
 97. Marta Piekarska: Dzieci wobec rzeczywistości II wojny światowej. Olsztyn 2011, ss. 101.
 98. Aleksandra Trzaska: Diagnozowanie i praca z uczniem zdolnym w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej. Olsztyn 2011, ss. 98.
 99. Anna Kuriata: Style wychowawcze w rodzinie w świetle polskich seriali telewizyjnych. Olsztyn 2012, ss. 66.
 100. Tomasz Piszko: Działalność artystyczna i pedagogiczna Chóru "Cantabile". Olsztyn 2012, ss. 184.
 101. Magdalena Gawecka: Polski rock lat osiemdziesiątych jako forma komunikacji społecznej. Olsztyn 2013, ss. 82.
 102. Emilia Kurza: Członkowie rodziny w relacjach międzypokoleniowych. Olsztyn 2013, ss. 76.
 103. Marta Łukawska: Rola twórczości plastycznej w rozwoju dziecka. Olsztyn 2013, ss. 69.
 104. Ewa Murzyn: Muzyka i jej oddziaływanie na słuchaczy w perspektywie społecznej i edukacyjnej. Olsztyn 2013, ss. 88.
 105. Marlena Szleszyńska: Rola telewizji w kształtowaniu osobowości uczniów szkoły podstawowej. Olsztyn 2013, ss. 95.
 106. Paula Chodorowska: Gry komputerowe i Internet a rozwój dziecka. Olsztyn 2013, ss. 44.
 107. Anna Gąsiewska: Negatywne postawy wśród młodzieży gimnazjalnej jako zjawisko społeczne. Olsztyn 2013, ss. 73.
 108. Marzena Dobosz: Wpływ zajęć muzykoterapeutycznych na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2013, ss. 95.
 109. Agnieszka Dąbkowska: Prawa dziecka a korczakowskie ideały wychowawcze w pracy pedagoga szkolnego. Olsztyn 2013, ss. 89.
 110. Agnieszka Szymkiewicz: Szczęście w małżeństwie a ambicje kobiet. Olsztyn 2013, ss. 56.
 111. Katarzyna Andrzejczyk: Rola ojca we współczesnej rodzinie. Olsztyn 2013, ss. 65.
 112. Agnieszka Bondziul: Eutanazja jako problem moralny w opinii społecznej. Olsztyn 2013, ss. 56.
 113. Angelika Działo: Tło kulturowe i konsekwencje macierzyństwa nieletnich. Olsztyn 2013, ss. 66.
 114. Ewa Górska: Społeczność żydowska w pamięci Grajewian. Olsztyn 2013, ss. 61.
 115. Bożena Turowska: Poczucie własnej wartości a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli. Olsztyn 2013, ss. 63.
 116. Marta Węglarz: Aborcja jako problem moralny w opinii społecznej. Olsztyn 2013, ss. 65.
 117. Joanna Gleba: Bajkoterapia a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Olsztyn 2013, ss.64.
 118. Katarzyna Górecka: Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w opiniach młodzieży. Olsztyn 2013, ss.86.
 119. Marlena Potocky: Wpływ więzi emocjonalnej w rodzinie wielodzietnej na rozwój uczuć dziecka w wieku szkolnym. Olsztyn 2013, ss.74.
 120. Maciej Piątek: Postawy wobec kultury żeglarskiej a bezpieczeństwo na wodzie. Olsztyn 2013, ss.57.
 121. Ewelina Szyłak: Zabawa w przedszkolu a rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Olsztyn 2013, ss.94.
 122. Monika Patrycja Truszkowska: Rola i znaczenie filmu animowanego w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Olsztyn 2013, ss.57.
 123. Małgorzata Winikajtys: Rodzina dysfunkcyjna w pamięci Dorosłych Dzieci Alkoholików. Olsztyn 2013, ss.88.
 124. Jowita Wiśniewska: Środowisko rodzinne dziecka a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. Olsztyn 2013, ss.88.
 125. Paula Wyszyńska: Zjawisko uzależnienia od narkotyków a przestępczość wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Olsztyn 2013, ss.62.
 126. Joanna Zalewska: Kary fizyczne w procesie wychowania dziecka w świetle opinii rodziców. Olsztyn 2013, ss.98. 

[POWRÓT]